top of page

COVID-19 Aktualne Restrykcje w Andaluzji

[EN↴] UWAGA !Ważne! W związku z licznymi pytaniami na wszystkich możliwych grupach Polaków w Hiszpanii i narastająca irytacja zarówno moja, jak i wszystkich mieszkańców regionu chciałabym podkreślić jedna rzecz Aktualne obostrzenia w Andaluzji obowiązują WSZYSTKICH

Tak- obowiązują również turystów, bo właściwie dlaczego miałoby być inaczej ? Jeśli przyjeżdżasz i zwiedzasz dane państwo to Twoim obowiązkiem jest szanować i respektować panujące w danym regionie normy


Tak - nie można przemieszczać się między prowincjami, tzn z Malagi nie może jechać do Sevilli, Granady, Gibraltaru pod pretekstem zwiedzania


Tak - można z Malagi jechać do Cadiz jeśli tam masz docelowe miejsce zakwaterowania, ale rezerwacja musi być udokumentowana


Nie - nie licz, że Cię nie złapią, ze kontrole są wyrywkowe, ze ktoś gdzieś napisał ze się udało. Kontrole i mandaty są standardem, zakaz przemieszczania tylko pod mocno uargumentowanym pretekstem jest pilnowany a przede wszystkim respektowany przez mieszkańców, uszanuj i Ty!


Tak- obowiązuje tylko negatywny wynik testu PCR lub TMA! Nie antygenowego, nie innego, na ten moment nie ma znaczenia czy byłeś zaszczepiony, jesteś ozdrowieńcem, czy masz udekumentowane przeciwciała. Tylko test, inaczej nie zostaniesz wpuszczony na pokład już w Polsce


Tak - naprawdę jest godzina policyjna i nikt nie wychodzi z domów między 23:00 a 6:00 rano


Tak - restauracje są otwarte do godz 22:30


Tak - można zrobić test na lotnisku w Maladze i Sevilli przed wylotem do Polski


Aktualne restrykcje w Andaluzji obowiązują do 23 kwietnia. Stan alarmowy ma potrwać do 9 maja, na ten moment nie planowane jest przedłużenie. Wszystkie informacje na bieżąco aktualizowane znajdziecie na naszej stronie.NOTE ! Important! Due to numerous questions on all possible groups of expats in Spain and the growing irritation, both mine and all the inhabitants of the region, I would like to emphasize one thing The current restrictions in Andalusia apply to EVERYONE


Yes - they also apply to tourists, because actually why should it be otherwise? If you come and visit a country, it is your duty to respect the norms prevailing in a given region


Yes - you cannot move between provinces, i.e. from Malaga you cannot go to Sevilla, Granada, Gibraltar on the pretext of visiting


Yes - you can go to Cadiz from Malaga if there you have your final destination, but the booking must be documented


No - do not count on not being caught, that the checks are random, that someone wrote somewhere that it was successful. Controls and fines are standard, the prohibition of movement only under well-argued pretext is guarded and, above all, respected by the residents, respect you too!


Yes- Only a negative result of PCR or TMA test is valid! Not antigenic, not another, at the moment it doesn't matter if you have been vaccinated, are convalescent, or have documented antibodies. Just a test, otherwise you will not be allowed on board in your country


Yes - there is really a curfew and nobody leaves the house between 23:00 and 6:00


Yes - restaurants are open until 22:30


Yes - you can do a test at the airports in Malaga and Seville before flying to your country


The current restrictions in Andalusia are valid until April 23. The emergency state is expected to last until May 9, and no extension is planned at the moment. You can find all the information constantly updated on our website https://www.mymalaga.pl/rules-of-traveling-to-spain...
Comments


bottom of page